RÅDGIVNING

För många företag är revisorn så mycket mer än ”bara siffror”. I vårt arbete lägger vi stor vikt vid att analysera företaget . Vi gör det genom att se till helheten, d.v.s. produkter, människor, lönsamhet, kvalitet i ekonomisk information etc. På så sätt får vi också en bra uppfattning om företaget fungerar som det är avsett att fungera. Vi kan också vara ett bollplank i frågor som rör affärsutveckling, t.ex. genom att ställa de viktiga frågorna och ta fram underlagen inför besluten.


I samband med rådgivningen möter du ofta flera medarbetare hos oss, t.ex. redovisningskonsulter, företagsrådgivare och skatteexperter. Vi analyserar inte bara det föregående året, utan kan även hjälpa dig med att se framåt och göra analyser och antaganden. Det kan röra budget, ta fram underlag för kontakter med kreditgivare, bedöma effekterna av prisförändringar, investeringar eller nyanställningar. Genom att titta på hur omvärlden ser ut, analysera trender i branschen eller bland liknande företag och se på vilka konsekvenser ett beslut kan få på kort och lång sikt, kan våra medarbetare vara värdefulla resurser. Du får även råd inom många viktiga områden, t.ex. ekonomisk planering, skatter och IT. Vi kan också hjälpa dig med kontakter till banker, kreditbolag och myndigheter.

REDOVISNING

Inom ramen för begreppet redovisning ryms en rad återkommande ekonomiska arbetsuppgifter, som t.ex. bokföring, kontering,skatte- och momsfrågor, kund- och leverantörsreskontra, ekonomisk rapportering etc. Vi kan erbjuda ett stort utbud av tjänster inom redovisning och administration. Du väljer själv hur du vill använda oss.

Rutiner


Vi kan hjälpa till att införa effektiva rutiner anpassade för ditt företag. Det kan handla om att anpassa kontoplanen så att rätt beslutsunderlag kan tas fram, utnyttja teknikens möjligheter, välja rätt program och skapa rutiner för ekonomi och administration. Vi kan också hjälpa till att bygga upp system för effektiv intern kontroll i företaget, vilket minskar risken för fel.


Löpande bokföring


Om ni själva sköter bokföringen eller anlitar en redovisningskonsult, kan vi fungera som rådgivare och hjälpa till med svåra eller ovanliga frågor. Vi kan göra avstämningar, hjälpa till att ta fram rapporter eller kvalitetssäkra rapporter som företaget
 tar fram.

Vi kan också sköta den löpande bokföringen åt er, hantera attesterade leverantörsfakturor, bevaka om kundfordringar betalas samt göra prognoser för in- och utbetalningar för planering av likviditeten. Vi kan också sköta lönehanteringen, räkna ut och redovisa skatter och avgifter samt sköta om rapportering för statistik, till försäkringsbolag och myndigheter.

Bokslut och deklaration


Bokslut kan göras en eller flera gånger per år beroende på vilket behov som finns i ert företag. Bokslutet är ett viktigt beslutsunderlag både för er och era affärskontakter.

Vi kan hjälpa till med den viktiga planeringen, göra analyser och beräkna effekter av olika alternativ så att företaget kan presentera ett rättvisande bokslut. Gör ni bokslutet själva eller anlitar en redovisningskonsult kan vi fungera som rådgivare i olika bokslutstekniska frågor. Om vi gör bokslutet säkerställer vi att bokslutet uppfyller de krav som ställs i regelverket och enligt god redovisningssed. Dessutom blir de olika posterna ordentligt dokumenterade.

Årsredovisning


Årsredovisning är företagets offentliga redovisning och därmed tillgänglig för banker, leverantörer, kunder och andra. Reglerna kring årsredovisning är många och ändras hela tiden. Vi kan hjälpa till att få en korrekt årsredovisning som följer god redovisningssed och ger en bra beskrivning av företagets verksamhet. En bra årsredovisning ger rätt signaler om att ditt företag är en bra samarbetspartner. Vårt uppdrag går längre än att bara se till att lagkraven uppfylls och att årsredovisningen är klar i rätt tid.


Kombiuppdrag


Anlitar du oss både för revision och redovisning – s.k. kombinerat uppdrag – kan vi samordna våra resurser erbjuda dig en effektiv och smidig helhetslösning. Du får då två kontaktpersoner hos oss – en för revision och en för redovisning. För oss är det viktigt med en oberoende revision och därför är inte revisorn engagerad i redovisningsuppdraget.

REVISION

Revisorn genomför en oberoende revision genom att granska och bedöma företags årsredovisning, bokföring och förvaltning. Resultatet av granskningen dokumenteras och rapporteras både till dig som företagare och i den offentliga revisionsberättelsen. Revisorns kanske viktigaste funktion är att ge trovärdighet åt företagets finansiella information. Årsredovisningen och revisionsberättelsen är tillsammans beslutsunderlag för företagets intressenter, och de måste kunna lita på den information som lämnas i årsredovisningen. Revisorn har lagstadgad tystnadsplikt, och det är oftast bara i revisionsberättelsen och vid bolagsstämman som revisorn får lämna ut information.

Varje steg i revisionen är ett viktigt led i att säkerställa företagets ekonomiska trovärdighet

Planering


Revisionsarbetet börjar med att din revisor samlar in all nödvändig information för att kunna planera så att granskningen kan ske effektivt. Fokus ligger på att granska väsentliga områden där risken för fel kan vara stor.


Granskning


Revisorn granskar, analyserar och bedömer både bokföring, årsredovisning och styrelsens och VD:s förvaltning. Granskningen baseras på ett urval i syfte att fånga upp väsentliga och riskfyllda poster. För att verifiera företagets redovisning granskar revisorn de olika posterna i redovisningen mot olika underlag. Om t.ex. lagret är en väsentlig post kan detta innebära att revisorn är med vid lagerinventeringen. Ett viktigt inslag i revisionen är analytisk granskning där redovisade siffror och olika nyckeltal jämförs med andra år och med andra företag i branschen samt att samband mellan olika poster är rimliga. Arbetet utmynnar i en slutsats om årsredovisningen ger en rättvisande bild av företagets finansiella ställning och resultat.

Rapportering

Revisorns slutsatser rapporteras i revisionsberättelsen som är en offentlig handling. Vi rapporterar även våra iakttagelser direkt till företagsledningen och lämnar förslag till förbättringar, dessa rapporter är inte offentliga och omfattas av revisorns tystnadsplikt.